شرکت پتروشیمی آذربایجان

قرارداد مدیریت طرح (MC) - با شرکت پتروشیمی آذربایجان
موضوع قرارداد:انجام پیمان مدیریت طرح ورهبری پروژه احداث یک واحد متانول با ظرفیت تولید روزانه 2000 تن در شهر باکو کشور آذربایجان و تکمیل نمودن واحدهای پروسسی و سرویسهای جانبی جهت انجام عملیات پیش راه اندازی وراه اندازی واحد.
زمان عقد قرارداد: آذرماه سال 1390
مدت زمان قرارداد:از زمان عقدقرارداد به مدت 1 سال تا پایان عملیات پیش راه اندازی و 4سال جهت  انجام راه اندازی و بهره برداری و تعمیرات روزانه