صنایع پتروشیمی گیلان

همکاری با صنایع پتروشیمی گیلان
قرارداد همکاری فی مابین شرکت مهندسی پویا نصب پارس و شرکت ساختمانی مولدینگ جهت احداث طرح آمونیاک و اوره واحد یوتیلیتی و انجام کلیه خدمات مهندسی و مشاوره جهت احداث یک واحد آمونیاک و اوره با سرویس های جانبی مورد نیاز در منطقه لوشان