همکاری در بازسازی و راه اندازی واحد تولید هیدروژن در پالایشگاه تهران

موضوع قرارداد: همکاری در بازسازی و راه اندازی واحد تولید هیدروژن در پالایشگاه تهران
کارفرما: شرکت ITT ایتالیا
محل اجراء: پالایشگاه تهران
تاریخ اجراء:OCT.2012