قرارداد اجرای عملیات بازسازی و توسعه پالایشگاه اراک

موضوع: قرارداد اجرای عملیات بازسازی و توسعه پالایشگاه اراک
کارفرما: شرکت ITT ایتالیا
محل اجراء: پالایشگاه شازند اراک
تاریخ اجراء: NOV.2011