ارائه خدمات مدیریت طرح و نظارت بر عملیات اجرائی واحد مگا متانول 5000 تنی در روز

نام کارفرما : شرکت آرمان متانول
موضوع قرارداد : ارائه خدمات مدیریت طرح و نظارت بر عملیات اجرائی واحد مگا متانول 5000 تنی در روز
محل اجرای طرح : بندر عسلویه
تاریخ شروع : 02/1394