تهیه و تامین تجهیزات، ساخت و نصب تجهیزات و تاسیسات نفت و گاز آغاجاری

قرارداد: ساختمان و نصب
موضوع قرارداد: تهیه و تامین تجهیزات، ساخت و نصب تجهیزات و تاسیسات نفت و گاز آغاجاری
کارفرما: شرکت نفت و گاز آغاجاری
محل اجراء: استان خوزستان
تاریخ اجراء: 1390 بمدت یکسال