بازسازی مخازن و مبدلها و تعمیرات اساسی واحد

موضوع قرارداد: بازسازی مخازن و مبدلها و تعمیرات اساسی واحد
کارفرما: پتروشیمی بوعلی سینا
محل اجراء: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
تاریخ اجراء: دی ماه 1392