خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات نفتی/گازی/شرکت نفت و گاز آغاجاری

موضوع قرارداد: خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات نفتی/گازی/شرکت نفت و گاز آغاجاری
کارفرما: شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
محل اجراء: استان خوزستان منطقه امیدیه
تاریخ اجراء: اردیبهشت 1391 به مدت 2 سال