اجرای عملیات بهینه سازی همراه با تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز منطقه عملیات بهرگان به انضمام سایر امور جنبی و تاسیسات و تعمیرات اساسی

موضوع قرارداد: اجرای عملیات بهینه سازی همراه با تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز منطقه عملیات بهرگان به انضمام سایر امور جنبی و تاسیسات و تعمیرات اساسی
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره
محل اجراء: خوزستان منطقه بهرگان
تاریخ اجراء: 1391 به مدت 1 سال