راهبری و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و همکاری در اجرای پروژه ها

نام کارفرما: پتروشیمی کیمیا بندر امام
موضوع قرارداد: راهبری و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و همکاری در اجرای پروژه ها   
محل اجرای طرح: ماهشهر
تاریخ شروع: 05/1394