انجام کلیه کارهای تعمیر و نگهداری روزمره، اضطراری و اساسی واحدهای مجتمع پتروشیمی کرمانشاه

نام کارفرما : شرکت پتروشیمی کرمانشاه
موضوع قرارداد: انجام کلیه کارهای تعمیر و نگهداری روزمره، اضطراری و اساسی واحدهای  مجتمع پتروشیمی کرمانشاه
محل اجرای طرح : کرمانشاه
تاریخ شروع : 02/1394