انجام عملیات تعمیر و نگهداری فارهای 1و2و3 مجتمع پتروشیمی پردیس

نام کارفرما : شرکت پتروشیمی پردیس
موضوع قرارداد : انجام عملیات تعمیر و نگهداری فارهای 1و2و3 مجتمع پتروشیمی پردیس
محل اجرای طرح : بندر عسلویه
تاریخ شروع : 03/95