راهبری و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و همکاری در اجرای پروژه ها

نام کارفرما: شرکت خوارزمی پتروشیمی بندر امام
موضوع قرارداد: راهبری و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و همکاری در اجرای پروژه ها
محل اجراء: ماهشهر
تاریخ شروع: 06/95