ارائه خدمات مدیریت طرح و نظارت بر عملیات اجرائی واحد مگا متانول 7000 تنی در روز

نام کارفرما : شرکت متانول کاوه
موضوع قرارداد : ارائه خدمات مدیریت طرح و نظارت بر عملیات اجرائی واحد مگا متانول 7000 تنی در روز
محل اجرای طرح : بندر کنگان استان بوشهر
تاریخ شروع : 1393