انجام عملیات نصب و ساختمان کارخانه تولید پلی استایرن

نام کارفرما : شرکت کیمیا صنایع دالاهو
موضوع قرارداد : انجام عملیات نصب و ساختمان کارخانه تولید پلی استایرن
محل اجرای طرح : بندر عسلویه
تاریخ شروع : 1/12/95