خدمات فنی و مهندسی و تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت و دوار

نام کارفرما : شرکت پلیمر کرمانشاه
موضوع قرارداد : خدمات فنی و مهندسی و تعمیر و نگهداری تجهیزات ثابت و دوار
محل اجرای طرح : کرمانشاه
تاریخ شروع : 1/12/95