خدمات فنی و مهندسی تعمیر و نگهداری شرکت پلیمر کرمانشاه

خدمات فنی و مهندسی و تعمیر و نگهداری
موضوع قرارداد: ارائه خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه ها و تعمیر و نگهداری
دستگاههای مکانیکی ثابت و دوار، تجهیزات برقی و ابزار دقیقی، تاسیسات و ساختمانها
و خطوط لوله مجتمع پتروشیمی شرکت پلیمر کرمانشاه
نام کارفرما : شرکت پلیمر کرمانشاه
محل اجراي پروژه : کرمانشاه
تاریخ شروع قرارداد :99/04/1