ساختار سازمان

هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره: مهدی حمیدی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره: احمد علیشاهی
نائب رئیس هیئت مدیره:
عبدالرضا هاشمی
عضو هیئت مدیره: غلامحسین هاشمی-
غلامحسین غلامی