ساختار سازمان

هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره: احمد علیشاهی
رئیس هیئت مدیره: مهدی حمیدی
نائب رئیس هیئت مدیره: جلیل ابراهیم پور